Behandeling

Bij de eerste behandeling is het nodig voor uzelf of uw kind de verwijzing mee te nemen, een pasje van de zorgverzekering en een geldig legitimatiebewijs van u of uw kind.

Als de diagnose is gesteld wordt er, samen met (de ouders van) de cliënt een behandelplan opgesteld. Hierna zal de behandeling starten. Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. Op die manier kan worden besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd.

Behandelingen gaan altijd op afspraak en duren circa 30 minuten. We streven ernaar om een vast behandelmoment op een vaste dag in de week af te spreken. Indien nodig, bijvoorbeeld bij wisselende werktijden, worden de afspraaktijden afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt.

wel-com-9754Kinderen uit de onderbouw behandelen wij zoveel mogelijk onder schooltijd. We houden er rekening mee dat het voor hen na schooltijd zwaar kan zijn zich nog eens te moeten concentreren. Daarnaast zijn de (beperkte) tijden buiten schooltijd vrij voor de oudere kinderen en volwassenen. Onze ervaring is dat leerkrachten hier begrip voor hebben als dit in goed overleg gebeurt.

Samenwerking
Wij vinden het belangrijk dat de behandeling zo goed mogelijk verloopt voor u of uw kind. Als het nodig is, kunnen we contact opnemen met iedereen die betrokken is bij de behandeling van u of uw kind.

Personen of instanties waar we een goede samenwerking mee hebben en waar we contact mee op kunnen nemen zijn de huisartsen in Schijndel en daarbuiten, consultatiebureau-artsen, schoolarts, wijkverpleegkundigen, kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, tandartsen, maatschappelijk werk, psychologen, leerkrachten en IB-ers op scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, artsen en/of collega logopedisten in het ziekenhuis en collega-logopedisten bij Kentalis, Audiologisch Centrum of andere onderzoeksinstellingen.

Betrokkenheid
Wanneer kinderen behandeld worden, is het gebruikelijk dat de ouder(s) betrokken zijn bij de behandeling en regelmatig bij de behandeling aanwezig zijn. Bij sommige kinderen blijft de ouder juist in de wachtkamer omdat het kind dan beter werkt. Betrokkenheid is natuurlijk belangrijk, dus de laatste 5 minuten leggen we altijd uit wat we hebben gedaan en wat u thuis kunt doen. Als ouders betrokken zijn bij de behandeling en zich hiervoor inzetten, is het resultaat van de behandeling vele malen beter.

Privacy
Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld aan een school) mag verstrekken. Aan het begin van de behandeling kan u worden gevraagd om een toestemmingsverklaring in te vullen. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om met derden te overleggen over de behandeling. Bekijk ook onze Privacy policy.

Het verloop en de resultaten van de behandeling zullen altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist) worden gerapporteerd.

Afronding

De behandeling wordt afgerond indien:
• de gestelde doelen behaald zijn en de hulpvraag niet meer aanwezig is;
• verwachting is dat logopedie geen verder effect zal sorteren;

Aan het einde van de behandeling kan aan u gevraagd worden een enquête in te vullen, om de werkwijze en de praktijk te evalueren. Het wordt erg op prijs gesteld als u deze in wilt vullen, zodat wij de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering kunnen blijven verbeteren.